Συγγένεια

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ

 - Αγαλλοπούλου-ΖερΒογιάννη Π., Το δικαίωμα της εκούσιας αναγνώρισης της πατρότητας, ΝοΒ 1989,237. 

- Η ίδια, Χορήγηση δικαστικής άδειας για παρένθετη μητρότητα, ΚριτΕ 2/2003,235. 

- Ανδρουλιδάκη-Δημητριάδη Ι., Το «πλάσμα πατρό¬τητας» της ετερόλογης τεχνητής γονιμοποίησης, ΕλλΔνη 2001,4. 

- Βαθρακοκοίλης Β., Το σύμφωνο συμβίωσης (Ν 3719/2008) και οι τροποποιήσεις του οικογενειακού δικαίου, 2009. 

- Γασπαρινάτος Σπ., Η δικαστική προσβολή της πατρότητας - Ανάγκη νομοθετικής προσαρμογής (μετά την 18/2009 απόφαση της Ολομελείας του ΑΠ), ΝοΒ 2011,207.

- Γεωργιάδης Α., Το τεκμήριο της εκτός γάμου πατρότητας, Αρμ 1991,121. 

- Γκούτας Α., Το τεκμήριο της πατρότητας και η περίπτωση της σύγκρουσης των τεκμηρίων, Αρμ 1986,351. 

- Δεληγιάννης Ι., Ίδρυση και αμφισβήτηση της συγγένειας κατά το ελληνικό δίκαιο, ΕλλΔνη 1992,5. 

- Ο ίδιος, Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο: Οι βασικές αρχές της νέας ρύθμισης της νομικής θέσης των «εξωγάμων», ΔκΠ 1983,71.

- Διαμαντόπουλος Γ., Αποδεικτικής φύσεως ιδιορρυθμίες στις γαμικές διάφορες και στις διάφορες που αφορούν τις σχέσεις γονέων και τέκνων, ΕλλΔνη 1990,967. 

- Εταιρία Οικογενειακού Δικαίου (επιμ.), Σύγχρονες εξελίξεις για την ίδρυση και κατάργηση της συγγένειας, 2019

- Ευαγγελίδου-Τσικρικά Φ., Ζητήματα από τη βιολογική διάσπαση της μητρότητας, ΕλλΔνη 2002,33. 

- Θεοδωράκης Δ., Δεν είναι αναγκαία η ύπαρξη των άρθρων 613 και 618 ΚΠολΔ, Δ 1986,85.

- Καραμάνος Γ., Η ανάλυση αίματος ως μέσον απόδειξης εις πολιτικάς δίκας, ΝοΒ 1964,65. 

- Κουκούλης Α.-Ν., Δυνατότητες απόκτησης παιδιών από ομόφυλα ζεύγη στην ελληνική δικαιοταξία, ΕφΑΔΠολΔ 2019,279.

- Κουμουτζής Ν., Η ίδρυση της συγγένειας με τον πατέρα μετά το Ν 3089/2002, ΧρΙΔ 2003,498. 

- Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη Ε., Μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση και πρόωρη γέννηση: η ίδρυση της συγγένειας, ΧρΙΔ 2005,97.

- Η ίδια, Το αμάχητο τεκμήριο του άρθρου 615 ΚΠολΔ και η θέση της νομολογίας, ΕλλΔνη 1996,512. 

- Η ίδια, Η ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση στη δίκη για την αναγνώριση πατρότητας, Αρμ 1984,953. 

- Η ίδια, Τα αποτελέσματα της αναγνώρισης πατρότητας, Αρμ 1986,4. 

- Κουτσουράδης Α., Προβλήματα από τη θεμελίωση συγγένειας εξ αίματος τέκνων γεννημένων σε γάμο, ΕλλΔνη 1988,1331. 

- Κωστοπούλου Μ.-Α., Η δικαστική αναγνώριση της πατρότητας υπό το φως της απόφασης ΕΔΔΑ Κωνσταντινίδης κατά Ελλάδας, ΧρΙΔ 2014,640. 

- Η ίδια, Απόκτηση παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια και άτομα με ομόφυλο σύντροφο σε ευρωπαϊκές έννομες τάξεις και στη νομολογία του ΕΔΔΑ, ΕφΑΔΠολΔ 2019,286.

- Λέκκας Γ., Ελεύθερη ένωση και πατρότητα κατά τον ΑΚ, 2003. 

- Ο ίδιος, Προθεσμίες και Συγγένεια στον Αστικό Κώδικα, 2012.

- Ο ίδιος, Η διεύρυνση της προθεσμίας άσκησης από το τέκνο αγωγής αναγνώρισης της πατρότητας, τ.τ. Μ. Σταθόπουλου, 2010. 

- Ο ίδιος, Ζητήματα προθεσμιών στις δίκες για τη συγγένεια, ΕφΑΔΠολΔ 2019,617.

- Λυμπερόπουλος Κ., Η νομική θέση του τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, ΕλλΔνη 1987,411. 

- Μακρίδου Κ., Η δικονομική μεταχείριση των επιστημονικών μεθόδων διαπιστώσεως της πατρότητας, Αρμ 1984,697. 

- Ματθίας Στ,, Σχόλιο, ΝοΒ 1983,242. 

- Μητσόπουλος Γ., Δεδικασμένον και εκτελεστότης αποφάσεως του ΕΔΔΑ επιδικάζουσης χρηματικήν απαίτησιν, Δ 1995,852. 

- Νικολόπουλος Π., Ζημιογόνος τεκνοποίηση (Wrongful Birth) και προσβολή της προσωπικότητας των γονέων. «Ενοχικός» ατομοκεντρισμός ή οικογενειακος κοινοτισμός, ΕφΑΔ 2011,815. 

- Παντελίδου Κ., Ίση μεταχείριση και ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, ΕφΑΔ 2011,243. 

- Η ίδια, Κριτικές παρατηρήσεις στο σχέδιο - νόμου «σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης», ΕφΑΔ 2008,386. 

- Η ίδια, Η ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση στη δίκη για την αναγνώριση της πατρότητας, Αρμ 1984,953. 

- Παπαδοπούλου-Κλαμαρή Δ., Η συγγένεια (θεμελίωση-καταχώριση-προστασία), 2010. 

- Η ίδια, Η συγκατάθεση του τεκμαιρόμενου πατέρα στην τεχνητή γονιμοποίηση, Σύγχρονα Ζητήματα, 1995, σελ. 243.

- Η ίδια, Εκούσια αναγνώριση έκτος γάμου τέκνου στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή κατά το Ν 3089/2002, ΚριτΕ 2002,150. 

- Η ίδια, Η αναζήτηση της βιολογικής ταυτότητας, ΕφΑΔ 2013,703. 

- Παπαζήση Θ.. Προσβολή από τη μητέρα της πατρότητας του τέκνου της που γεννήθηκε με ετερόλογη γονιμοποίηση, ΚριτΕπιθ 2001,269. 

- Παπαχρίστου Αθ., Σύγκρουση μητροτήτων, ΚριτΕ 2001/1,49. 

-  Ο ίδιος. Φιλία νς Συγγένεια, ΕφΑΔ 2014,971. 

- Ο ίδιος, Σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης: αντίπαλο δέος του γάμου ή εναλλακτική μορφή συμβίωσης;, ΕφΑΔ 2008,396. 

- Ο ίδιος, Η τεχνητή αναπαραγωγή, 2003. 

- Σπυριδάκης Ι., Ζητήματα συγγένειας επί υιοθεσίας ενηλίκου, ΕφΑΔ 2015,290. 

- Σταθόπουλος Μ., Προβλήματα ως προς την προθεσμία για τη δικαστική αναγνώριση της πατρότητας κατά την ΑΚ 1483, Δ 2006,567. 

- Σταμπέλου Χ., Αιματολογικές εξετάσεις και διαπίστωση της πατρότητας, ΝοΒ 1984,1324. 

- Η ίδια, Τα τεκμήρια της πατρότητας από γάμο κατά τον ΑΚ (θεώρηση υπό το πρίσμα της βιολογικής αλήθειας και ισότητας), 1992. 

- Η ίδια, Λύση του Συμφώνου Συμβίωσης, Τεκμήριο Πατρότητας, ΕφΑΔ 2009,13. 

- Η ίδια, Αναγνωριστική αγωγή για την ύπαρξη ή τη μη ύπαρξη σχέσης γονέα και τέκνου (ΚΠολΔ 614 επ.) με αφορμή την ΠΠρΗρακλείου 126/2000, ΚριτΕπιθ 2/2000,249. 

- Η ίδια, Η αναζήτηση της Βιολογικής ταυτότητας de lege lata και de lege ferenda, ΕφΑΔ 2013,709.  

- Τσουκαλάς Ε., Οι όροι της δικαστικής αναγνωρίσεως της πατρότητας, ΝοΒ 1984,25.

 

 

*Στην ενότητα αυτήν καταγράφεται η αρθρογραφία και βιβλιογραφία που αφορά το Οικογενειακό Δίκαιο (συγγράμματα, συλλογικά έργα, μελέτες, σχόλια αποφάσεων). Πηγή (ως προς τη δομή και το περιεχόμενο) του βιβλιογραφικού καταλόγου, ο οποίος θα ενημερώνεται διαρκώς με νέες εκδόσεις και μελέτες, αποτελεί το συλλογικό έργο "Αγωγές Οικογενειακού Δικαίου", επιμ. Π. Νικολόπουλου, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη 2016. 

Ανακοινώσεις

  • Πρακτικά 6ου Συνεδρίου ΕΟΔ

    Κυκλοφόρησαν από τη "Νομική Βιβλιοθήκη" τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου της Εταιρίας Οικογενειακού Δικαίου με τίτλο "Σύγχρονες εξελίξεις για την ίδρυση και κατάργηση της συγγένειας" που έλαβε χώρα με μεγάλη επιτυχία στη Χαλκίδα στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2018. 

  • E-mail επικοινωνίας ΕΟΔ

    Για εγγραφές νέων μελών, διευκρινίσεις σχετικά με τις εσπερίδες και τα ετήσια συνέδρια που διοργανώνει η Εταιρία Οικογενειακού Δικαίου, καθώς και κάθε συναφές ζήτημα με τη λειτουργία της ΕΟΔ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν e-mail στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..