Διατροφή

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

 

- Αγαλλοπούλου Π., Οι περιουσιακές σχέσεις μεταξύ των συμβιούντων και μεταξύ των συμβιούντων και τρίτων μετά το Ν 3719/2008, ΕφΑΔ 2009,6. 

- Η ίδια, Οι επιπτώσεις της ψυχικής διαταραχής του ενός συζύγου στην έγγαμη συμβίωση, 1995. 

- Ανδρουλιδάκη-Δημητριάδη Ι., Η επίδραση της εξώγαμης συμβίωσης στο δικαίωμα διατροφής, Τιμ. Τομ. Μιχαηλίδη-Νουάρου, 1987. 

- Ατσαλάκης, ΕρμΑΚ, άρθρο 1476 επ. 

- Βαθρακοκοίλης Β., Το σύμφωνο συμβίωσης (Ν 3719/2008) και οι τροποποιήσεις του οικογενειακού δικαίου, 2009. 

- Βεζυρτζή Α., Η επικουρική εναγωγή σε υποθέσεις διατροφής τέκνου, ΕφΑΔΠολΔ 2018,363.

- Γεωργιάδου Μ., σε: Αγωγές και Αιτήσεις Αστικού Δικαίου και Άμυνα του εναγομένου, Επιμ. Ιωάννης Κ. Καράκωστας, 2007. 

- Γραμμένος Κ., Δίκαιο Διατροφής, Ιστορική εξέλιξη-Ερμηνεία κατ' άρθρον των διατάξεων περί διατροφής (Ν 1329/1983) - Νομολογία, 1984. 

- Δεληγιάννης/Κούσουλας, Η νέα ρύθμιση της συγγένειας και της προστασίας των ανίκανων προσώπων, 1984. 

- Καμενόπουλος Θ., Υποχρέωση παροχής πληροφοριών περί της περιουσιακής καταστάσεως των συζύγων εις δίκας διατροφής, ΕλλΔνη 1983,1170. 

- Κεραμεύς Κ., Δικονομικά ζητήματα του νέου οικογενειακού δικαίου, ΕλλΔνη 1988,1295. 

- Κλαβανίδου Δ., Η υποχρέωση συνεισφοράς των συζύγων στις οικογενειακές ανάγκες. Συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 1389-1390 ΑΚ, Αρμ 1987,467. 

- Κοτζάμπαση Α., Οι συμφωνίες των συζύγων για τις συνέπειες του διαζυγίου, 1999. 

- Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη Ε., Η αποζημίωση για στέρηση διατροφής ή υπηρεσιών (ΑΚ 928 εδ. β' και 929 εδ. β') ενόψει της καθιέρωσης, με το Ν 1329/1983, της υποχρέωσης των συζύγων για συμβολή στις οικογενειακές ανάγκες, Αρμ 1987,94. 

- Η ίδια, Η νομολογιακή εφαρμογή του άρθρου 281 ΑΚ στο οικογενειακό δίκαιο, ΕλλΔνη 1997,1457. 

- Η ίδια, Η αξίωση διατροφής κατά τη διακοπή της συμβίωσης, Αρμ 1995, 581. 

- Κουτσουράδης Α., Προβλήματα από την θεμελίωση της συγγένειας εξ αίματος τέκνων γεννημένων σε γάμο - Καταγραφή μίας πενταετούς πορείας των ρυθμίσεων του ΑΚ, ΕλλΔνη 1988,1325. 

- Λαδογιάννης Γ., Μέτρο και περιεχόμενο της διατροφής σε ομαλές περιόδους και σε συνθήκες οικονομικής κρίσης - Με έμφαση στην κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών, ΕφΑΔΠολΔ 2018,16.

- Λίποβατς Α., σημ. στην ΑΠ 120/1963 ΝοΒ 1963,996. 

- Μαχθίας Στ., Διατροφικές αξιώσεις μετά τον νόμο 1329/1983, ΕλλΔνη 1988,1303. 

- Ο ίδιος, Η συμβολή των συζύγων στις οικογενειακές ανάγκες και η αξίωση διατροφής, ΝοΒ 1983,1485. 

- Μουσταΐρα Ε.. Προβληματισμοί σχετικά με τον Κανονισμό 4/2009 για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής, ΕΠολΔ 2011,709. 

- Νικολόπουλος Γ., Το δίκαιο της αποδείξεως, 2011. 

- Νικολόπουλος Π., Η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα, 1993. 

- Ο ίδιος, σχόλιο στην ΜΠρΑΘ 727/2013, ΝοΒ 2013,1840. 

- Παντελίδου Κ., Κριτικές παρατηρήσεις στο Σχέδιο Νόμου «Σύμφωνο Ελεύθερης Συμβίωσης», ΕφΑΔ 2008,389. 

- Η ίδια, Διατροφή μετά από το διαζύγιο ιδίως για λόγους επιείκειας, ΕφΑΔΠολΔ 2018,345.

- Παπαχρίστου Αθ., Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος διατροφής, ΚριτΕ 1/1997,253. 

- Παπαχρίστου/Κουμουτζής/Τσούκα, Το σύμφωνο συμβίωσης, 2009. 

- Πιτσιρίκος Ι., Συνεισφορά στις οικογενειακές ανάγκες και διατροφή κατά τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης, 2011. 

- Πρακτικά Εταιρίας Οικογενειακού Δικαίου, Ζητήματα του Δικαίου της Διατροφής, 2018

- Σκορίνη-Παπαρρηγοπούλου Φ., Διακοπή της έγγαμης συμβίωσης και διατροφή, Αφιέρωμα στον Αν. Γαζή, 1994.

 - Σούρλος Κ., Η ηλαττωμένη διατροφή εν πταίσματι του δικαιούχου των συζύγων, ΕΕΝ 1955,401. 

- Σπυριδάκης Ι., Το σύμφωνο συμβίωσης, κατά το νόμο 3719/2008: θεωρητικοί προβληματισμοί και πρακτικές εφαρμογές, 2009. 

- Σταθόπουλος Μ., Περιουσιακή αυτοτέλεια ή κοινοκτημοσύνη στις περιουσιακές σχέσεις, ΝοΒ 1980,1873. 

- Τριανταφυλλίδης Χ., Τα ασφαλιστικά μέτρα στις διεθνείς ιδιωτικές διαφορές, 2008. 

- Τσαντίνης Σπ., Διεθνής δικαιοδοσία και αναγνώριση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές - Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 2201/2003 του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2003, 2008. 

- Τσολακίδης Ζ., Αξίωση διατροφής και καταδολίευση δανειστών, ΧρΙΔ 2015,92. 

- Φουντεδάκη Αικ., Οι υποθέσει γονικής μέριμνας στον νέο Κανονισμό (ΕΚ) 2201/2003 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, 2004. 

- Χριστακάκου-Φωτιάδη Κ./Κουμουτζής Ν., Επιμέλεια και Διατροφή τέκνου -Δικαίωμα επικοινωνίας, 2008.

 

 

*Στην ενότητα αυτήν καταγράφεται η αρθρογραφία και βιβλιογραφία που αφορά το Οικογενειακό Δίκαιο (συγγράμματα, συλλογικά έργα, μελέτες, σχόλια αποφάσεων). Πηγή (ως προς τη δομή και το περιεχόμενο) του βιβλιογραφικού καταλόγου, ο οποίος θα ενημερώνεται διαρκώς με νέες εκδόσεις και μελέτες, αποτελεί το συλλογικό έργο "Αγωγές Οικογενειακού Δικαίου", επιμ. Π. Νικολόπουλου, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη 2016. 

Ανακοινώσεις

  • Πρακτικά 6ου Συνεδρίου ΕΟΔ

    Κυκλοφόρησαν από τη "Νομική Βιβλιοθήκη" τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου της Εταιρίας Οικογενειακού Δικαίου με τίτλο "Σύγχρονες εξελίξεις για την ίδρυση και κατάργηση της συγγένειας" που έλαβε χώρα με μεγάλη επιτυχία στη Χαλκίδα στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2018. 

  • E-mail επικοινωνίας ΕΟΔ

    Για εγγραφές νέων μελών, διευκρινίσεις σχετικά με τις εσπερίδες και τα ετήσια συνέδρια που διοργανώνει η Εταιρία Οικογενειακού Δικαίου, καθώς και κάθε συναφές ζήτημα με τη λειτουργία της ΕΟΔ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν e-mail στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..