Διακοπή συμβίωσης - Διαζύγιο

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ - ΔΙΑΖΥΓΙΟ

 

A. ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ

- Ανδρουλιδάκη-Δημητριάδη Ι., Οι ισότιμοι σύζυγοι, 1977. 

- Γεωργιάδης Απ., Η οι­κογενειακή στέγη, ΕλλΔνη 1988,1284. 

- Κοτζαμπάση Α., Η έννοια και η λειτουργία της έγγαμης συμβίωσης, 1992. 

- Κουγιουμτζή-Πανταζάτου, Έννοια και προστασία της οικογενειακής στέγης στη διάρ­κεια του γάμου, 2005. 

- Κουσούλης Σ., «Ενδιάμεσο ουσιαστικό δίκαιο και ασφαλιστικά μέτρα», ΝοΒ 2002,1230. 

- Κουτσουράδης Αχ., Σχετικά με τα όρια της παρεχόμενης από την ΑΚ 1393 προστασίας, Σχολιασμός της ΜΠρΚω 49/2006, ΕλλΔνη 2007,1617.

- Ο ίδιος, Σχόλιο, Αρμ 1994,321. 

- Λαδάς Π., Η αναμόρφωση των κληρονομικών σχέσεων στα πλαίσια της μεταρρύθμισης του οικογενειακού δικαίου, 1984. 

- Ο ίδιος, Οι γενικές γραμμές της μεταρρύθμισης του κληρονομικού δικαίου από το νόμο 1329/1983, σε: Πέντε χρόνια εφαρμογής του νέου οικογενειακού δικαίου, 1989, σ. 67. 

- Μακρογιάννης, Διαδικασία για την εκδίκαση των διαφορών των άρθρων 1393 και 1395 του ΑΚ, Δ 1984,326. 

- Ο ίδιος, Ερμηνεύοντας τα άρθρα 1393 και 1395 του ΑΚ, Δ 1985, 160. 

- Νικολόπουλος Π., Η κοινότητα βίου στο οικογενειακό δίκαιο, ΝοΒ 1994,1107.

- Ο ίδιος, Σχόλιο στην ΕιρΙλ 102/2012, ΝοΒ 2012,1740. 

- Παπαδάκης, Αγωγές απόδοσης μισθίου, τομ. II, 2007. 

- Ο ίδιος, Μίσθωση οικογενειακής στέγης, 1986. 

- Παπαζήση Θ., Οι έννοιες της κατοικίας, συμβίωσης και οικογενειακής στέγης στον Αστικό Κώδικα σε: Προσφορά στον Γ. Μιχαηλίδη-Νουάρο, τομ. Β', 1987. 

- Η ίδια, Η κατάργηση της νόμιμης κατοικίας της γυναίκας ως συνέπεια της ισότητας ανδρών και γυναικών, ΔκΠ 1983,167. 

- Παρασκευόπουλος Ν., Αι περιουσιακαί σχέσεις των συζύγων κατά το εσωτερικόν δίκαιον και το ιδιωτ. διεθν. δίκαιον μετά τον Ν 1329/1983, 1984. 

- Πουλιάδης, Η δικαστική ρύθμιση της χρήσης της οικογενειακής στέγης επί διακοπής της συμβιώσεως των συζύγων (ΑΚ 1393), Αρμ 1995. 

- Σαμαρτζής, Οι σχέσεις των συζύγων εκ του γάμου (κατά το Ν 1329/1983, άρθρα 1386-1402 ΑΚ), ΕΕΝ 1983,661. 

- Σκουλούδης, Συζυγικαί σχέσεις και οικονομικοί συνέπειαι μετά την έκδοσιν του Ν 1329/1983,1984. 

- Σπυριδάκης Ι., Το δίκαιο της μισθώσεως κατοικίας, 1986. 

- Σταματόπουλος, Διαδικασία για την εκδίκαση των διαφορών των άρθρων 1393 και 1395 ΑΚ, όπως αυτά ισχύουν μετά το Ν 1320/1983, Δ 1984,326. 

- Ο ίδιος, Ρύθμιση της χρήσης οικογενειακής στέγης σε περίπτωση διάστασης των συζύγων, Δ 1987,74. 

- Ταγλάουερ, Ο Ν 1329/1983 και η καταγγελία της αορίστου χρόνου μίσθωσης, ΝοΒ 1983,964. 

- Τζίφρας, Ασφαλι­στικά μέτρα μετά την διάστασιν των συζύγων, ΝοΒ 1972,575. 

- Ο ίδιος, Προσωρινή ρύθμισις προσωπικών σχέσεων συζύγων ή γονέων και τέκνων, ΑρχΝ 1969,597. 

- Τσολακίδης Ζ., Εκποίηση της οικογενειακής στέγης κατά τη διάρκεια της διάστασης των συζύγων, ΕφΑΔ 2008,506. 

- Φίλιος Π., Μίσθωση κατοικίας, 1991. 

- Χριστακάκου-Φωτιάδη Κ., Η ρύθμιση της οικογενειακής στέγης μετά το διαζύγιο, Ζητήματα περιουσια­κών σχέσεων των συζύγων μετά το διαζύγιο - 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη, 2014, σ. 111 επ. 

- Ψούνη-Ζορμπά, Η τύχη της μίσθωσης οικογενειακής στέγης σε περίπτωση θανάτου του μισθωτή συζύγου (ΑΚ 612 § 2 ΑΚ) σε: Αφιέρωμα στον Νικόλαο Σ. Παπαντωνίου, 1996, 743 = ΕλλΔνη 1994,591.

 

Β. ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ

- Βλασσοπούλου, Η ρύθμιση των κινητών των συζύγων στο νέο οικογενειακό δί¬καιο, ΝοΒ 1984,1138. 

- Βουρβούρη, Κατανομή κινητών κατά τη διακοπή της συμβίωσης, Αρμ 1999,784. 

- Γαζής Α., Το νέο οικογενειακό δίκαιο. Τα προβλήματα, 1985. 

- Γεωργιάδης Απ., Τα κινητά του συζυγικού οίκου (Συμβολή στην ερμηνεία των ΑΚ 1394-1395), ΕλλΔνη 1989, 1. 

- Λαδάς Π., Η αναμόρφωση των κληρονομικών σχέσεων στα πλαίσια της μεταρρύθμισα του οικογενειακού δικαίου, 1984. 

- Ο ίδιος, Οι γενικές γραμμές της μεταρρύθμισης του κληρονομικού δικαίου από το νόμο 1329/1983, σε: Πέντε χρόνια εφαρμογής του νέου οικογενειακού δικαίου, 1989, 67. 

- Μακρογιάννης, Διαδικασία για την εκδίκαση των διαφορών των άρθρων 1393 και 1395 του ΑΚ, Δ 1984,326. 

- Ο ίδιος, Ερμηνεύοντας τα άρθρα 1393 και 1395 του ΑΚ, Δ 1985,160.

- Νικολόπουλος Π., Η κοινότητα βίου στο οικογενειακό δίκαιο, ΝοΒ 1994,1107.

- Παπαχρήστου Β., Αρμοδιότητα και διαδικασία εκδίκασης διαφορών κατανομής της χρήσης των κινητών των συζύγων σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης, Δ 1996,284. 

- Παρασκευόπουλος, Αι περιουσιακαί σχέσεις των συζύγων κατά το εσωτερικόν δί¬καιον και το ιδιωτ. διεθν. δίκαιον μετά τον Ν 1329/1983, 1984. 

- Σκουλούδης, Συζυγικαί σχέσεις και οικονομικαί συνέπειαι μετά την έκδοσιν του Ν 1329/1983, 1984.

- Σταματόπουλος, Αρμοδιότητα και διαδικασία εκδίκασης διαφορών κατανομής της χρήσης των κινητών των συζύγων σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης, Δ 27/1996. 

- Τζίφρας, Ασφαλιστικά μέτρα μετά την διάστασιν των συζύγων, ΝοΒ 1972,575. 

- Τόμπρος, Η τέλεση του γάμου και οι σχέσεις συζύγων και γονέων – τέκνων, 1983. 

- Ψυχομάνης Σπ., Περιουσιακή αυτοτέλεια των συζύγων και σύστημα κοινοκτημοσύνης με το Ν 1329/1983, ΝοΒ 31,951.

 

Γ. ΔΙΑΖΥΓΙΟ

- Άνθιμος Α./Γεωργιάδης Γ.-Αλ./Γιαννόπουλος Π./Γκότοβου Χ./Θανασούλη Θ./Κούρτης Β./Μαραζοπούλου Β./Χατζηδανδή Χρ./Ψάρρα Μ., Το διαζύγιο και οι συνέπειές του στις οικογενειακές έννομες σχέσεις, 2016

- Γαζής Α., Ακυρότητες και ελαττώματα βουλήσεως στο συναινετικό δίκαιο, ΝοΒ 1988,529. 

- Ο ίδιος, Το διαζύγιο λόγω μακροχρονίου διακοπής της εγγάμου συμβιώσεως, 1979. 

- Γεωργιάδης Απ., Η αδικοπρακτική ευθύνη του συζύγου και του τρίτου σε περίπτωση προσβολής της υποχρέωσης συζυγικής πίστης, ΧρΙΔ 2015,321. 

- Γεωργιάδης Αστ., Το κατ' αντιδικία διαζύγιο, Αρμ 1989,209.

- Γιακουμής, Το συναινετικό δίκαιο και η διαδικασία του, Δ 1984,661. 

- Γκατζηρούλης Α., Τα όρια της ιδιωτικής αυτονομίας στις συζυγικές έννομες σχέσεις, 2014.

- Γρύλλης, Οι αλλαγές που επιφέρει στην πολιτική δίκη ο Ν 4055/2012 με τίτλο «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (μελέτη δημοσιευθείσα στην ΤΝΠ «Νόμος»). 

- Δασκαρόλης Γ., Ισχυρός κλονισμός της εγγάμου σχέσεως και συγγνώμη σε: Προσφορά στον Γεώργιο Μιχαηλίδη-Νουάρο Α', 1987. 

- Ο ίδιος, Το αντικείμενον των τεκμηρίων των διατάξεων περί διαζυγίου, ΕλλΔνη 1989,492. 

- Εταιρία Οικογενειακού Δικαίου (επιμ.), Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων μετά το διαζύγιο, 2015.

- Ζημιανίτης Δ., Ζητήματα από τη νομοθεσία για την ενδοοικογενειακή βία, σε: Σύγχρονες τάσεις του οικογενειακού δικαίου, 2013, σ. 190. 

- Θάνου-Χριστοφίλου Β., Η ανάκληση της συναινέσεως στο συναινετικό διαζύγιο, ΕλλΔνη 2000,607. 

- Ιωακειμίδης Σ., Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και η προσβολή του συναινετικού διαζυγίου μετά τον ν. 4509/2017, ΝοΒ 2018,989.

- Καλαβρός Κ., Περί του δεδικασμένου των κατά την διαδικασίαν των γαμικών διαφορών εκδιδομένων αποφάσεων, Δ 1975,615. 

- Καλαβρός/Κολοτούρος, Η δίκη διαζυγίου, 2001. 

- Karakatsanes, Wandlungen des griechischen Ehescheidungsrechts , 1985. 

- Καρακατσάνης, Δικαιούται ο εισαγγελέας να παραιτηθεί από το δικαίωμά του να ασκήσει ένδικα μέσα κατά της δικαστικής απόφασης στην περίπτωση του συναινετικού διαζυγίου;, 1988. 

- Καράσης Μ., Η κατάχρηση δικαιώματος στο δίκαιο του διαζυγίου, ΕλλΔνη 1988,1307. 

- Ο ίδιος, Η κατάχρηση δικαιώματος στο δίκαιο του διαζυγίου, ΕλλΔνη 1988,1307. 

- Κεραμεύς Κ., Δικονομικά ζητήματα του νέου οικογενειακού δικαίου, ΕλλΔνη 1988,1295. 

- Κοτζάμπαση Α., Η ενδοοικογενειακή βία ως κοινωνικό φαινόμενο και η παρεχόμενη έννομη προστασία στο αστικό δίκαιο, Αρμ 2006,1525. 

- Η ίδια, Ισότητα των φύλων και ιδιωτική αυτονομία στις οικογενειακές σχέσεις, 2011.

- Η ίδια, Οι συμφωνίες των συζύγων για τις συνέπειες του διαζυγίου, 1999. 

- Η ίδια, Η λύση του συμφώνου συμβίωσης και οι συνέπειές της με βάση το Ν 3719/2008, Αρμ 2009,1491. 

- Η ίδια. Το πεδίο εφαρμογής του ιερού μουσουλμανικού νόμου στις οικογενειακές έννομες σχέσεις των Ελλήνων μουσουλμάνων σε: Σύμμεικτα Γ. Κουμάντου, 2004 = ΕλλΔνη 2003,59. 

- Η ίδια, Οι συμφωνίες των συζύγων για τις συνέπειες του διαζυγίου, 1999. 

- Κουκούλης Α.-Ν., Οι λόγοι διαζυγίου, Ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου, 2016.

- Κουμάντος Γ., Το νέο δίκαιο του διαζυγίου - απολογισμός συμβιβασμών, ΔκΠ 1983,89. 

- Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη Έ., Ζητήματα αντικειμενικού κλονισμού στο σύγχρονο ελληνικό δίκαιο του διαζυγίου, ΕλλΔνη 1993,1218. 

- Η ίδια, Η νομική φύση του συναινετικού διαζυγίου και τα ζητήματα της ελαττωματικότητας και της ανάκλησης των συζυγικών συναινέσεων, Αφιέρωμα στον Ν. Παπαντωνίου, 1996, σ. 349. 

- Η ίδια, Το συναινετικό διαζύγιο μετά το Ν 4509/2017.

- Κτιστάκις, Ιερός νόμος του Ισλάμ και μουσουλμάνοι Έλληνες πολίτες - μεταξύ κοινοτισμού και φιλελευθερισμού, 2006. 

- Κυκάλου, Δικονομικά προβλήματα στο συναινετικό διαζύγιο, ΑρχΝ 1984,285.

- Ματθίας Σ., Δικονομικά και συνταγματικά ζητήματα από το δίκαιο του διαζυγίου σε: ΕΝοΒΕ, Οι λόγοι διαζυγίου κατά το ελληνικό και κυπριακό δίκαιο, 1993, σ. 169. 

- Μουσταΐρα Ε., Προβληματισμοί σχετικά με τον Κανονισμό 4/2009 για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής, ΕΠολΔ 2011,709.

- Ο ίδιος, Ανατροπή απόφασης της εκουσίας δικαιοδοσίας για λόγους ουσιαστικού δικαίου, Δ 1986, 897. 

- Μπότσαρης, Δικονομικά προβλήματα του συναινετικού διαζυγίου, ΕλλΔνη 1985,5. 

- Ο ίδιος, Η έκταση της εξουσίας του δικαστηρίου να ανακαλεί ή να μεταρρυθμίζει αποφάσεις που εκδίδονται κατά την εκούσια δικαιοδοσία, Αρμ 1986,385. 

- Νίκας Ν., Η ανταγωγή στις γαμικές διαφορές, ΕλλΔνη 1990,720. 

- Νικολακοπούλου-Στεφάνου, Οι συνέπειες του διαζυγίου, 1986. 

- Παναγόπουλος, Ο γάμος - σύναψη, συζυγική σχέση, διάσταση, διαζύγιο, 2006. 

- Ο ίδιος, Το συναινετικό διαζύγιο (δικονομικά ζητήματα), 1987. 

- Παντελίδου Κ., Ενδοοικογενειακή βία και ιδιωτικό δίκαιο, Τιμ. Τομ. Σταθόπουλου II, 2010, σ. 1960. 

- Η ίδια, Συναίνεση και συμφωνίες στο συναινετικό διαζύγιο, ΝοΒ 2013,2657. 

- Η ίδια, Το συμβολαιογραφικό "διαζύγιο", ΝοΒ 2018,821.

- Παντελίδου/Γεωργιάδου, Το διαζύγιο και οι συνέπειές του, 2η έκδοση, 2019. 

- Παπαζήση Θ., Οι σχέσεις των συζύγων μετά την κήρυξη της αφάνειας, ΕπιστΕπετΑρμ 1995,51. 

- Παπαπετροπούλου-Ταλιαδούρου, Σκληρότητα και κατάχρηση δικαιώματος στο δίκαιο του διαζυγίου, 1987. 

- Παπασιώπη-Πασιά, Δημιουργούμενα προβλήματα νομικού χαρακτηρισμού από τη συνδετέα έννοια «διαζύγιο και δικαστικός χωρισμός» του άρθρου 16 ΑΚ, ΧρΙΔ 2003,12. 

- Η ίδια, Το εφαρμοστέο δίκαιο επί του διαζυγίου στις ελληνικές και διεθνείς συγκρούσεις νόμων, 1997. 

- Παπαχρίστου Αθ., Χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη σε περίπτωση διαζυγίου, ΝοΒ 1984,933. 

- Πατεράκης, Η χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, 2001. 

Πιτσιρίκος Γ., Ο ισχυρός κλονισμός της έγγαμης σχέσεως στην ΑΚ 1439 § 1 ως απόρροια της παράβασης της υποχρέωσης για έγγαμη συμβίωση, ΕφΑΔ 5/2016.

- Σινανιώτης, Ειδικές Διαδικασίες κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, 2008. 

- Σκορίνη-Παπαρρηγοπούλου Φ., Οι λόγοι διαζυγίου κατά την ελληνικήν νομολογίαν, 1971. 

- Σοφιαλίδης/Κορνηλάκης, Το συναινετικό διαζύγιο: Προβλήματα ερμηνείας και εφαρμογής του άρθρου 1441 ΑΚ, Αρμ 1983,847. 

- Σπυριδάκης Ι., Το συναινετικό διαζύγιο, 1998. 

- Σταθέας, Η συνταγματικότητα των νέων διατάξεων περί διαζυγίου, ΝοΒ 1984, 198. 

- Ο ίδιος, Το διαζύγιο κατά τον Αστικό Κώδικα, 1985. 

- Σταθόπουλος Μ., Τινά περί της συγγνώμης κατά το αστικόν δίκαιον, ΝΔικ 1975,257. 

- Σταματιάδης, Το νέο ευρωπαϊκό διεθνές δίκαιο του διαζυγίου (Ρώμη III), ΧρΙΔ 2012,91. 

- Ταμιωλάκης Εμ., Η έννοια των μικρών διακοπών της διάστασης κατά την ΑΚ 1439 παρ. 3 εδ. β' - Με αφορμή την ΜΠρΗρακλ 903/2013, ΕφΑΔ 2016,107.

- Τσούκα Χρ., Η ενοποίηση του κοινοτικού οικογενειακού διεθνούς δικαίου -Σύντομες σκέψεις με αφορμή το «πράσινο βιβλίο σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο και τη διεθνή δικαιοδοσία σε υποθέσει διαζυγίου», ΧρΙΔ 2006,772. 

-Τσουκαλάς, Το οικογενειακό και κληρονομικό δίκαιο των μουσουλμάνων της Θράκης μας, ΕλλΔνη 2002,1305. 

- Φουντεδάκη Κ., Ανταγωγή ή αντίθετη αγωγή του εναγομένου σε δίκη διαζυγίου, Αρμ 1993,793. 

- Χατζηαποστόλου, Αφάνεια και κληρονομικό δικαίωμα συζύγου, ΕΕΝ 1981,119. 

- Χουβαρδάς, Η συνταγματικότης των νέων περί διαζυγίου διατάξεων ΝοΒ 1983,939.

 

 

*Στην ενότητα αυτήν καταγράφεται η αρθρογραφία και βιβλιογραφία που αφορά το Οικογενειακό Δίκαιο (συγγράμματα, συλλογικά έργα, μελέτες, σχόλια αποφάσεων). Πηγή (ως προς τη δομή και το περιεχόμενο) του βιβλιογραφικού καταλόγου, ο οποίος θα ενημερώνεται διαρκώς με νέες εκδόσεις και μελέτες, αποτελεί το συλλογικό έργο "Αγωγές Οικογενειακού Δικαίου", επιμ. Π. Νικολόπουλου, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη 2016. 

Ανακοινώσεις

  • Πρακτικά 6ου Συνεδρίου ΕΟΔ

    Κυκλοφόρησαν από τη "Νομική Βιβλιοθήκη" τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου της Εταιρίας Οικογενειακού Δικαίου με τίτλο "Σύγχρονες εξελίξεις για την ίδρυση και κατάργηση της συγγένειας" που έλαβε χώρα με μεγάλη επιτυχία στη Χαλκίδα στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2018. 

  • E-mail επικοινωνίας ΕΟΔ

    Για εγγραφές νέων μελών, διευκρινίσεις σχετικά με τις εσπερίδες και τα ετήσια συνέδρια που διοργανώνει η Εταιρία Οικογενειακού Δικαίου, καθώς και κάθε συναφές ζήτημα με τη λειτουργία της ΕΟΔ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν e-mail στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..