Έννοια της διετούς διάστασης κατ' άρθρο 1439 § 3 ΑΚ. Τα όποια διακοπτικά της ψυχικής και σωματικής απομάκρυνσης περιστατικά, που τυχόν επικαλείται ο εναγόμενος, αποκρούοντας τον εκ του άρθρου 1439 παρ. 3 ΑΚ λόγο διαζυγίου, τείνουν σε αποδυνάμωση της έννοιας της διάστασης που αποτελεί στοιχείο της βάσης της αγωγής και συνιστούν άρνηση. 

ΜΕφΘεσ 1123/2020 ΕφΑΔΠολΔ 2021, 139 

Αποδεικτικά μέσα. Ιδιωτικά έγγραφα. SMS ως απαγορευμένα αποδεικτικά μέσα. Εξαίρεση από την απαγόρευση. 

[...] Κατά τα άρθρα 443, 444 παρ. 1 γ' και παρ. 2 ΚΠολΔ ιδιωτικά έγγραφα θεωρούνται και οι φωτογραφικές ή κινηματογραφικές αναπαραστάσεις, φωνοληψίες και κάθε άλλη μηχανική απεικόνιση.

ΑΠ 1414/2017 ΕφΑΔΠολΔ 2018,408 = ΧρΙΔ 2018,188 - Αξίωση διατροφής μετά το διαζύγιο. Γενική προϋπόθεση για την γένεση αξίωσης διατροφής πρώην συζύγου, όταν ο γάμος λύθηκε με διαζύγιο, είναι η απορία του δικαιούχου πρώην συζύγου και η ευπορία του υπόχρεου, επιπλέον δε, από την πλευρά του δικαιούχου πρέπει να συντρέχει και μια από τις ειδικότερες προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1442 ΑΚ. Ως απορία του δικαιούχου θεωρείται η αδυναμία του πρώην συζύγου να εξασφαλίσει τη διατροφή του από τα εισοδήματα και την περιουσία του, ευπορία δε του υποχρέου είναι η δυνατότητα αυτού να παράσχει στο δικαιούχο διατροφή, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τη δική του διατροφή. Διατάξεις: άρθρα 1442, 1443 ΑΚ

ΜΠρΑθ 7/2017 ΕφΑΔΠολΔ 2017,630

Γονική μέριμνα. Επικοινωνία γονέα με τέκνο. Ρύθμιση δικαιώματος επικοινωνίας σε περίπτωση που το ανήλικο τέκνο διαμένει στην Αθήνα και στην περίπτωση που διαμένει εκτός Αθηνών. Διατροφή συζύγου. Απορρίφθηκε ως αβάσιμη η αγωγή, διότι δεν αποδείχθηκε η ασθενέστερη οικονομική κατάσταση της συζύγου. Ένσταση διακινδύνευσης ιδίας διατροφής του συζύγου. Ένσταση συνεισφοράς στη διατροφή του ανήλικου τέκνου. Ένσταση καταβολής. Διατάξεις: άρθρα 1391-1392, 1489, 1510-1514 ΑΚ. Η περίληψη λήφθηκε από ΕφΑΔΠολΔ 2017,630.

Απόφαση 124/2021  ΠΠρΑθ, ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ.

Δικαστές: Ιωάννης Βαλμαντώνης, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Αρετή Δημητρακοπούλου, Πρωτοδίκης και Αλεξάνδρα Θεοφάνη, Πρωτοδίκης - Εισηγήτρια, Γραμματέας Παναγιώτα Γεωργοπούλου.

3795/2020 MΠρΠειρ ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

Δικαστής Αθανασία Ταμπάκη, Πρωτοδίκης, Γραμματέας Μαρίνα Γρηγοριάδου.

ΑΠ 126/2018 ΕφΑΔΠολΔ 2019,194 (παρατ. Ράμμου)

Επιμέλεια ανήλικου τέκνου. Η απόφαση του Αρείου Πάγου επικύρωσε την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που δίκασε τις αντίθετες αγωγές των διαδικών – μητέρας και πατέρα του τέκνου – με αίτημα να ανατεθεί αποκλειστικά στον καθένα από αυτούς η άσκηση της επιμέλειας του εκτός γάμου γεννηθέντος άρρενος τέκνου τους, το οποίο είχε αναγνωρισθεί εκουσίως από τον πατέρα του, και, απορρίπτοντας την αγωγή της μητέρας, δέχθηκε εν τέλει την αγωγή του πατέρα και ανέθεσε σ’ αυτόν αποκλειστικά την άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου τέκνου τους.

ΜΠρΑθ (Ασφ.) 3253/2017 ΝοΒ 2017,2058 (παρατ. Χρ. Κατσογιάννου)

Απόρριψη αίτησης ασφαλιστικών μέτρων περί απαγόρευσης επικοινωνίας του τέκνου με τρίτο πρόσωπο ένεκα ισχυριζόμενου ομοφυλοφιλικού προσανατολισμού. Δεν πιθανολογήθηκε η ύπαρξη ομοφυλοφιλικής σχέσης μεταξύ της ασκούσας την επιμέλεια μητέρας του τέκνου και της άλλης γυναίκας, πολλώ δε μάλλον ότι το ανήλικο τέκνο «ανατρέφεται μέσα σε ένα περιβάλλον οικογενειακής ομοφυλοφιλίας». Ενδεχόμενη όλως περιστασιακή εμπλοκή των καθ’ ων με ναρκωτικές ουσίες δεν εγκυμονεί κίνδυνο για την ανήλικη. (Η περίληψη λήφθηκε από ΝοΒ 2017,2058).

Αριθμός 756/2022ΜΠρΑθ Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων 

[...] Με βάση τα ανωτέρω, λαμβανομένης υπ΄όψιν και της πολύ μικρής ηλικίας του παιδιού, αλλά και της ανάγκης του για μητρική στοργή, και αφού πιθανολογήθηκε ότι η μητέρα του είναι σε θέση να του προσφέρει ένα ήρεμο και ομαλό περιβάλλον, που θα συμβάλλει θετικά στην περαιτέρω ανάπτυξη του, πράγμα που έκανε άλλωστε μέχρι σήμερα, το Δικαστήριο κρίνει ότι το συμφέρον του τέκνου των διαδίκων είναι να παραμείνει κοντά στην μητέρα του και να ανατεθεί σε αυτήν αποκλειστικά η άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του. Όσον αφορά δε στο αίτημα του καθ'ου αιτούντος περί εναλασσόμενης κατοικίας του τέκνου στο πλαίσιο της από κοινού άσκησης από τους διαδίκους της επιμέλειας του προσώπου του παιδιού, κρίνεται ότι ο τρόπος αυτός δεν είναι κατάλληλος και πρόσφορος υπό τις παρούσες συνθήκες, όπου επικρατεί ένταση στις σχέσεις των διαδίκων - γονέων μεταξύ τους και αυτοί αδυνατούν να διευθετήσουν τα περί της επιμέλειας του τέκνου ζητήματα με κοινή απόφαση τους και συνεπώς συντρέχει εν προκειμένω λόγος ρύθμισης της εν γένει άσκσης της επιμέλειας κατ΄ ΑΚ 1514 κατά παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της. Ώστόσο είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η επαφή του ανήλικου τέκνου με τον πατέρα του, καθόσον τούτο επιβάλλεται για την ανάπτυξη και διατήρηση συναισθηματικών δεσμών μεταξύ τους , για αυτό και πρέπει να ρυθμιστεί η επικοινωνία του καθ' ού αιτούντος με αυτό και μάλιστα κατά τρόπο που να μη διαταράσσεται το τακτικό ημερίσιο πρόγραμμα και οι συνήθειες του παιδιού [...]

ΑΠ 550/2017 ΝΟΜΟΣ - Απορρίπτει την αναίρεση κατά της ΜΕφΑθ 72/2016 ΕφΑΔΠολΔ 2017,142 (παρατ. Ευ. Πραγιάννη)

Διάσταση μεταξύ των συζύγων. Αποκλειστική ανάθεση της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου σε έναν από τους εν διαστάσει γονείς του. Το συμφέρον του τέκνου λαμβάνεται υπόψη από το δικαστήριο υπό ευρεία έννοια και προς διαπίστωσή του αξιολογούνται όλα τα επωφελή για το ανήλικο στοιχεία και περιστάσεις, χωρίς η εκφρασθείσα γνώμη του τέκνου να αποτελεί, χωρίς άλλο, αποφασιστικό παράγοντα με ιδιαίτερη βαρύτητα, διότι πολλάκις η θέληση του ανηλίκου είναι αποτέλεσμα επηρεασμού και πρόσκαιρη, και δεν σημαίνει ότι εξυπηρετεί πράγματι το συμφέρον του. Το συμφέρον του τέκνου αποτελεί αόριστη νομική έννοια με αξιολογικό περιεχόμενο, το οποίο εξειδικεύεται από το δικαστήριο της ουσίας. Ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας του γονέα στον οποίο δεν ανατέθηκε η επιμέλεια του ανήλικου, με το τελευταίο. Απόρριψη αναίρεσης κατά της υπ` αριθ. 72/2016 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών. Η περίληψη ελήφθη από τη ΝΟΜΟΣ. 

Επιμέλεια ανηλίκου επί συναινετικού διαζυγίου - Μετοίκηση σε άλλη χώρα

ΜΠρΣπαρτ 23/2017 ΧρΙΔ 2017,347

Ευθύνη επιζώντος γονέα έναντι τέκνου λόγω αυθαίρετης διαχείρισης της περιουσίας του

ΑΠ 96/2017 ΧρΙΔ 2017,345 

Ανακοινώσεις

  • Στατιστικά στοιχεία για το οικογενειακό δίκαιο 2017-2018

    Επισυνάπτεται το από 07.10.2019 έγγραφο του Πρωτοδικείου Αθηνών.

  • Οι θέσεις της ΕΟΔ επί του νομοσχεδίου του Υπ. Δικαιοσύνης για την (συν)επιμέλεια τέκνων

    Ενόψει του διαλόγου που διεξάγεται για το ζήτημα της συνεπιμέλειας, η ΕΟΔ  καταθέτει στη δημόσια συζήτηση ορισμένες απόψεις και διευκρινίσεις που θεωρεί αναγκαίες.

  • E-mail επικοινωνίας ΕΟΔ

    Για εγγραφές νέων μελών, διευκρινίσεις σχετικά με τις εσπερίδες και τα ετήσια συνέδρια που διοργανώνει η Εταιρία Οικογενειακού Δικαίου, καθώς και κάθε συναφές ζήτημα με τη λειτουργία της ΕΟΔ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν e-mail στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..